12.17 Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

12.17.1 Post 1 Driftsutgifter

12.17.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 580,5 mill. kroner. Prognosene pr. mars 2010 tilsier at det vil være gjennomsnittlig 230 enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år i 2010. Dette er 81 færre enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 856 post 1 med 148,2 mill. kroner.

12.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett i behandlingene av Meld. St. 1 (2009–2010) og Innst. 14 S (2009–2010), hvor bevilgningene under posten ble foreslått til 480,5 mill. kroner, og er tilfredse med at regjeringen nå innrømmer det reelle kostnadsnivået.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 18,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 166,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, nedsettes med

166 500 000

fra kr 580 500 000 til kr 414 000 000»