12.16.1 Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

12.16.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 3 114,2 mill. kroner i 2010. I forbindelse med Program for økonomisk balanse og god faglig praksis i det statlige barnevernet (Program 2010) er det identifisert et betydelig effektiviseringspotensial i 2010. Samtidig er det betydelige budsjettutfordringer i inneværende år, hovedsakelig knyttet til innføring av standardkontrakter for statlige beredskaps- og familiehjem.

I Ot.prp. nr. 109 (2008–2009) Om lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem omtales de økonomiske konsekvensene av å gi oppdragstaker i statlige beredskaps- og familiehjem pensjonsrettigheter. Det var i proposisjonen forutsatt at forslaget ville gi merutgifter på 33 mill. kroner, og at disse skulle dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

1. april 2010 ble de nye standardkontraktene for statlige beredskaps- og familiehjem tatt i bruk. I tillegg til pensjonsrettigheter som omtalt i Ot.prp. nr. 109 (2008–2009), gir de nye kontraktene rett til frihelger og fridager i løpet av plasseringstiden og mellom plasseringer. Alle oppdragstakere som pr. 12. februar 2010 hadde en avtale med en av Bufetats regioner, har nå fått tilbud om å gå over på standardkontrakt.

Kostnaden for inneværende år er beregnet til 90 mill. kroner, det vil si en betydelig økning fra det som ble lagt til grunn i Ot.prp. nr. 109 (2008–2009). Økningen skyldes hovedsakelig merutgifter knyttet til frihelger og fridager for oppdragstakere.

Det er ikke realistisk at etaten vil kunne rekruttere nok beredskaps- og familiehjem i 2010 til at utgiftene knyttet til de nye kontraktene kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 855 post 1 med 90 mill. kroner.

12.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at mange barn har behov for hjelp fra det offentlige for å få en trygg oppvekst. Det er svært viktig at barnevernet har de ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å sikre de aller svakeste i vårt samfunn. Samtidig vet vi at situasjonen i barnevernet i dag er at det er store mangler og utfordringer på alle områder. Dette medlem mener derfor det er behov for å styrke barnevernet og trappe opp innsatsen for å sikre full dekning i alle ledd.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser med bekymring på utviklingen innen det kommunale barnevernet, og er av den oppfatning at en for stor andel av midlene bevilges til den statlige barnevernsforvaltningen. Disse medlemmer mener det er viktig og riktig at midler fra post 1 kan overføres til posten 22 og 60, men ønsker å øremerke 50 mill. kroner ekstra til kommunene og 250 mill. kroner kjøp av private barnevernstjenester.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 300 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 210 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

210 000 000

fra kr 3 114 157 000 til kr 2 904 157 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en opptrappingsplan for å nå full barnevernsdekning innen 2017, jf. Dokument 8:21 (2009–2010).

Dette medlem foreslår ytterligere 40 mill. kroner for å styrke det statlige barnevernet.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med

130 000 000

fra kr 3 114 157 000 til kr 3 244 157 000»

12.16.2 Post 22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 855 post 1.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 250 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 250 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

855

Statlig forvaltning av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, forhøyes med

250 000 000

fra kr 1 517 294 000 til kr 1 767 294 000»

12.16.3 Post 60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 855 post 1.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1, forhøyes med

50 000 000

fra kr 169 948 000 til kr 219 948 000»