12.15.1 Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

12.15.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 51,9 mill. kroner. Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. De ODA-godkjente utgifter er beregnet til å utgjøre 32,2 mill. kroner, noe som er 19,7 mill. kroner mindre enn lagt til grunn i saldert budsjett. Inntektene over posten forventes videre å øke med ytterligere 0,5 mill. kroner som følge av forslaget om økt integreringstilskudd til enslige, mindreårige flyktninger under 18 år, jf. kap. 821 post 60.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 3854 post 4 med 19,2 mill. kroner.

12.15.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.