12.14.1 Post 64 Tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

12.14.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 185,8 mill. kroner. Posten dekker det særskilte tilskuddet som utbetales til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger bosettes. Tilskuddet er i 2010 på 119 556 kroner pr. person pr. år. Det har vært en sterk økning i antall bosatte enslige mindreårige i slutten av 2009 i forhold til forutsetningene som er lagt til grunn i saldert budsjett. Bevilgingsbehovet i 2010 er nå beregnet til om lag 237 mill. kroner.

Videre er det forventet at forslaget om å gi integreringstilskudd etter voksen sats til enslige, mindreårige flyktninger under 18 år, jf. kap. 821 post 60, vil føre til økt bosetting og dermed gi et merbehov på posten på 1,6 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 854 post 64 med 52,969 mill. kroner.

12.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

12.14.2 Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at en dreining bort fra institusjon og over til fosterhjem forutsetter en sterk økning i antall fosterhjem, og at dette krever sterkt og strategisk rekrutteringsarbeid. Disse medlemmer viser til at det pr. 31. januar 2009 var 115 barn og unge med vedtak om plassering i fosterhjem som ventet på et fosterhjem, pr. 31. januar 2010 var tallet økt til 180 barn og unge. Ytterligere 371 barn og unge var meldt til fosterhjemstjenestene som aktuelle for fosterhjemsplassering, i tillegg regner man med at det er store mørketall siden køene allerede er lange. Disse medlemmer vil også peke på at tiltaksapparatet rundt fosterhjem og familiehjem i større grad enn i dag må utvides og forsterkes. Fosterforeldre er avhengige av god oppfølging, veiledning og støtte for å kunne gjøre en god innsats. Disse medlemmer vil videre understreke at forskriftsmessig tilsyn er en viktig forutsetning for barn og unges trygghet og rettssikkerhet. Andelen barn innenfor det kommunale barnevernet som skulle hatt tilsynsfører, men som ikke hadde det, var 11 pst. pr. 31. desember 2009. Rundt 35 pst. av barna i fosterhjem som hadde tilsynsfører, fikk ikke tilsyn de lovpålagte gangene i 2009.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår på denne bakgrunn ytterligere 20 mill. kroner til tiltak for utsatte barn, unge og familier, og til oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50, forhøyes med

20 000 000

fra kr 48 048 000 til kr 68 048 000»

12.14.3 Post 81 (NY) Støtteordninger til kontingentbetaling for barn fra ressurssvake hjem

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at deltakelse i sosiale og aktiviserende fritidsaktiviteter gir økt livskvalitet og glede for de fleste barn og unge. Det er ikke heldig at barn og unge ikke gis anledning til slik deltakelse på grunn av dårlig økonomi. Disse medlemmer mener at det frivillige organisasjonsliv har gode tilbud, men at det er avhengig av kontingentinntekter for å kunne drive sitt arbeid. Høyre ønsker derfor å innføre en tilskuddsordning hvor de familier som ikke evner å betale for egne barns deltakelse i aktiviteter i regi av de frivillige organisasjonene, skal få mulighet til å få dekket denne kostnaden.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

81

(NY) Støtteordninger til kontingentbetaling for barn fra ressurssvake hjem, bevilges med

15 000 000»