11.25.1 Utbygging av AS Vinmonopolets salgsnett

11.25.1.1 Sammendrag

Regjeringen besluttet i 2006 å utrede mulighetene for at de kommuner som ønsker det, som hovedregel skal kunne få vinmonopolutsalg. Vinmonopolet ble gitt i oppdrag å utrede dette nærmere, og konkluderte i sin utredning med at det trolig ville være mulig å opprette om lag 70 til 90 nye utsalg, dersom en del av disse var i form av filialer. Det nye konseptet baserer seg på små utsalg med et areal på om lag 25 kvm., med begrenset åpningstid (10–12 timer pr. uke), som er underlagt vertsbutikk (annet vinmonopolutsalg), har et vareutvalg på 100 til 200 produkter, og et forventet salg på 23 300 til 50 000 liter pr. år. Det vises til omtale av saken i St.prp. nr. 1 (2007–2008) Helse- og omsorgsdepartementet.

Vinmonopolet fikk i 2007 tilslutning til å starte en prøveordning med filialutsalg i åtte kommuner. Vinmonopolet ble i tillegg bedt om å prøve ut filialkonseptet i en kommune med under 1 000 innbyggere for å få testet konseptet på en liten kommune. Det ble forutsatt at prøveordningen skulle evalueres etter ett år.

Det foreligger nå evalueringer fra Vinmonopolet og Statens institutt for rusmiddelforskning. Vinmonopolet viser til at det opprinnelige konseptet ikke har latt seg realisere fullt ut og foreslår at dagens filialkonsept faller bort og erstattes med såkalte lavvolumutsalg. Selskapet foreslår enkelte mindre endringer i konseptet, bl.a. for å sikre økonomisk forsvarlig drift. Statens institutt for rusmiddelforskning konkluderer med at det ikke er grunn til å hevde at filialutsalgene vil føre til et merkbart større alkoholforbruk for flertallet av innbyggerne, men at forbruket vil øke noe for de som allerede konsumerer relativt mye alkohol. Instituttet skriver at det er liten tvil om at åpningen av filialbutikker er et populært tiltak blant Vinmonopolets kunder. I tillegg viser instituttet til at det ikke er tvil om at den statlige monopolordningen generelt bidrar til å begrense forbruket av alkohol på landsbasis.

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere evalueringene og behovet for endringer i kriteriene for utbygging av salgsnettet i lys av disse. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med eventuelle endringer i kriteriene i forslaget til statsbudsjett for 2011. I Prop. 1 S (2010–2011) vil det også bli gitt en samlet vurdering av resultatutviklingen i selskapet. I påvente av en slik samlet gjennomgang legges det til grunn at selskapet foretar de justeringer i den planlagte utbyggingen i 2010 som er nødvendige for å sikre at utbyggingen foretas innenfor forsvarlige økonomiske driftsrammer.

11.25.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.