11.26.1 Særskilt om hørselshemmede

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, viser til merknad i statsbudsjettet 2010 der helse- og omsorgskomiteen viser til prosjektet «ReSonare», som har drevet tilpasningskurs (rehabiliteringskurs) for hørselshemmede (voksne tinnitusrammede, tunghørte og døvblitte) i yrkesaktiv alder. Prosjektet avsluttes i 2009 og forutsettes videreført innenfor ordinær virksomhet. Flertallet viser videre til at helse- og omsorgskomiteen la vekt på at det var svært viktig at den kompetansen som er opparbeidet ved den sentrale enheten bevares, og at det må sikres en kompetanseoverføring til hørselssentralene, lærings- og mestringssentrene og kommunene. Flertallet viser til at Hørselshemmedes landsforbund tok opp denne saken på høringen om revidert nasjonalbudsjett. Flertallet viser til at den sentrale enheten for disse kursene er Briskeby skole- og kompetansesenter AS og at dette er landets ledende fagmiljø innen området.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, understreker at Helse- og omsorgsdepartementet innenfor eksisterende budsjettramme følgelig må sikre rehabilitering til denne gruppen hørselshemmede, samt at den viktige kompetansen som er opparbeidet ved Briskeby skole- og kompetansesenter AS må bevares.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til avsnitt 11.9 i denne innstilling hvor disse medlemmer foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner til å sikre videre drift av tiltaket.

11.26.2 Pasientreiser til utlandet mv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til endringen av organiseringen for refusjon av kostnader knyttet til pasientreiser. Disse medlemmer mener organisseringen fremstår som byråkratisk og lite effektiv. Disse medlemmer viser til at saksbehandlingstiden i mange tilfeller er svært lang, og at pasientene må vente i lengre tid for å få refundert sine kostnader. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer forslag om å tilbakeføre ansvaret for pasientreiser til Nav-systemet.

Disse medlemmer viser til omleggingen av finansieringsordningen for fysioterapitjenester til medfinansiering fra regionale helseforetak. Disse medlemmer vil reversere denne ordningen og isteden ha en ordning der pengene følger pasienten til den godkjente fysioterapeut som pasienten selv velger.

Disse medlemmer er av den oppfatning at finansieringen innrettes slik at den finansieres gjennom folketrygden, og organiseres slik at det ikke er krav til kommunalt driftstilskudd for å utløse refusjonsrett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for pasientreiser til Nav, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.»

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmere og Tysabri til folketrygden, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at langtidsvirkende insulin innlemmes i ordningen med blå resept fra 1. januar 2011.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kombinasjonspreparater for behandling av KOLS innlemmes i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon, senest fra 1. januar 2011.»

«Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.»

11.26.3 Satsing på habilitering og rehabilitering

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative statsbudsjett for 2010, der disse medlemmer foreslo en sterk satsing på habilitering og rehabilitering for å gi mennesker som er rammet av sykdom, skade eller funksjonshemming en bedre mulighet for å mestre hverdag og jobb. Disse medlemmer gikk inn for å øremerke 585 mill. kroner til dette formålet, innenfor rammen av bevilgningen til økt aktivitet i helseforetakene. Innenfor rammen av denne satsingen ble det foreslått en særlig styrking av tilbudet til rusavhengige og deres pårørende. Videre gikk disse medlemmer inn for å øremerke 300 mill. kroner. av til samhandlingstiltak og desentraliserte helsetjenester, innenfor rammen av bevilgningen til økt aktivitet i helseforetakene. Det ble foreslått en styrking av kvalitetstiltakene i pleie- og omsorgssektoren med 150 mill.kr, for å gi brukerne et bedre tilbud.

11.26.4 Helsetjeneste i kommunene mv.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at fysioterapitjenesten er et viktig behandlings- og rehabiliteringstilbud som kan bidra til bedre mestring i hverdagen og tilbakeføring til arbeidslivet. Disse medlemmer er bekymret for den lange ventetiden for fysioterapibehandling og mener det er behov for å styrke fysioterapitilbudet for å sikre pasientene raskere og bedre helsehjelp. Videre peker disse medlemmer på at lav kapasitet i den offentlig finansierte fysioterapitjenesten er en flaskehals for arbeidet med inkluderende arbeidsliv, der målsettingen er å få flere fra trygd til arbeid. Det vises til forslag fra representanter for Høyre i Dokument nr. 8:3 (2007–2008) der ordningen med kommunale driftsavtaler ble foreslått avviklet og erstattet med et system som sikrer raskere behandling og bedre utnyttelse av kapasiteten i fysioterapitjenesten. Videre vises det til Høyres alternative budsjett, der det foreslås totalt 585 mill. kroner til en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, herunder en styrking av fysioterapitjenesten. Disse medlemmer støttet ikke omleggingen av finansieringssystemet for kommunale fysioterapitjenester som ble vedtatt av regjeringspartiene ved behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008–2009), som har svekket tilbudet fordi det ikke er samsvar mellom praksisomfanget og avtalene med kommunene.