10.33.1 Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

10.33.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 68 777 mill. kroner. Utgiftene i 2009 ble høyere enn lagt til grunn for anslaget i saldert budsjett. Dette gir et høyere inngangsnivå til 2010 enn forutsatt. Videre ser både økningen gjennomsnittlig antall mottakere og i gjennomsnittlig ytelse ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2670 post 71 foreslås økt med 190 mill. kroner.

10.33.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.