10.34.1 Post 70 Sykestønadsutgifter i utlandet

10.34.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 125 mill. kroner. Nye anslag basert på utviklingen hittil i år og erfaringstall fra tidligere år, gir grunnlag for å justere opp bevilgningen for 2010.

Bevilgningen på kap. 2690 post 70 foreslås økt med 55 mill. kroner.

10.34.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.