10.32.1 Post 73 hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, og post 76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

10.32.1.1 Sammendrag

Tolkehjelp for hørselshemmede, og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

I Prop. 1 S (2009–2010) ble det foreslått å flytte midlene til tolkehjelp for hørselshemmede og midlene til tolke- og ledsagerbevis for døvblinde fra kap. 2661 post 73 og post 76 til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett (kap. 605 post 1). I Innst. 15 S (2009–2010) framgår det at arbeids- og sosialkomiteen ikke støtter de foreslåtte overføringene av midler til kap. 605 post 1. Under omtalen av post 76 påpeker et flertall i komiteen at den foreslåtte overføringen var for liten og at dette skulle følges opp i revidert nasjonalbudsjett 2010. Arbeidsdepartementet vil understreke at det ikke var for lite midler på kap. 2661 post 76 i utgangspunktet. Derimot var det i forslag til overføring til kap. 605 post 1 angitt et for lavt beløp.

Forslaget om overføring av tiltaket fra hjelpemiddelområdet til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett ble reversert i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009–2010), jf. Innst. 15 S (2009–2010). Bevilgningsvedtaket for kap. 2661 post 73 og post 76 omfatter derfor ikke de forannevnte forslagene til overføringer. Dette medfører at det ikke er behov for å justere de berørte bevilgningene nå.

10.32.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

10.32.2 Post 74 Tilskudd til biler

10.32.2.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 1 045 mill. kroner. Regnskapstall for de siste månedene i 2009, og hittil i 2010, viser lavere utbetalinger til tilskudd til bil enn det som var lagt grunn for saldert budsjett 2010. Regnskapet for 2009 var på om lag 850 mill. kroner. Det anslås nå at utgiftene i 2010 blir 875 mill. kroner.

Omorganiseringen der de fylkesvise bilkontorene er blitt erstattet av fem regionale bilsentre har gitt en økning i restansene så langt i 2010. Arbeids- og velferdsdirektoratet har varslet om at saksproduksjonen ventes å øke utover i året, slik at restansene kan stabiliseres eller reduseres.

Arbeidsdepartementet vil på denne bakgrunn, og i lys av Riksrevisjonens merknader i Dokument nr. 3:6 (2006–2007), følge opp saken på en egnet måte med sikte på at saksbehandlingskapasiteten og informasjon til brukerne blir bedre.

Bevilgningen på kap. 2661 post 74 foreslås redusert med 170 mill. kroner.

10.32.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at ordningen med tilskudd til biler er nok en rettighetsbasert ordning som administreres av Nav der omorganisering har ført til er et dårligere tilbud og økte ventetider for brukerne. Restansene er, ifølge Prop. 125 S (2009–1010), økt etter at omleggingen til 5 regionale bilsentre ble innført i 2010. Disse medlemmer er sterkt kritiske til at denne utviklingen gjør seg gjeldende på stadig flere områder av et velferdstilbud som gjelder svake grupper og personer med behov for samfunnets støtte og oppfyllelse av lovfestede rettigheter. Disse medlemmer viser til sine merknader under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten.

10.32.3 Post 75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

10.32.3.1 Sammendrag

Anslagsendringer

Bevilgningen er på 3 049,3 mill. kroner. Utgiftsutviklingen for hjelpemidler de siste årene har variert mye fra år til år. På bakgrunn av utviklingen høsten 2009 og hittil i år, forventes det nå en reduksjon i utgiftene i 2010. Som følge av dette foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 2661 post 75 med 160 mill. kroner.

Avvikling av stønad til standard datautstyr fra 1. juli 2010

Det gis i dag et tilskudd til bærbart datautstyr på 3 350 kroner, og til stasjonært utstyr på 1 850 kroner. Prisene på datautstyr har den siste tiden gått ned og standard datautstyr kan ikke lenger anses som et spesielt hjelpemiddel. Stønad til innkjøp av standard datautstyr foreslås derfor avviklet fra 1. juli 2010. Som følge av dette foreslås det å redusere kap. 2661 post 75 med 20 mill. kroner.

Samlet sett foreslås bevilgningen på kap. 2661 post 75 redusert med 180 mill. kroner.

10.32.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at datautstyr fortsatt er å anse som et spesielt hjelpemiddel for dem som må ha utstyr med stor kapasitet for å kunne nyttiggjøre seg av spesialprogram som bedrer funksjonsevnen. Disse medlemmer er kjent med at prisene på de største maskinene har gått ned og at behovet for stønad er mindre, men mener at ordningen fortsatt bør opprettholdes. Disse medlemmer vil derfor ikke støtte regjeringens forslag om å fjerne tilskuddsordningen til kjøp av datautstyr fra 1. juli 2010.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 170 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

170 000 000

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 879 300 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti stiller seg uforstående til at regjeringen foreslår å fjerne tilskuddet til kjøp av PC for elever med dysleksi. Personlig PC er et helt nødvendig hjelpemiddel for elever med dysleksi. Dysleksi har en høy arvelig komponent og dyslektikere er overrepresentert i lavinntektsfamilier. Forslaget vil forsterke sosiale forskjeller. Avviklingen av denne støtteordningen er også stikk i strid med enhver satsing på bedre basisferdigheter i lesing og skriving og målet om tidlig innsats for elever med særskilt behov for oppfølging de første årene i skolen. Disse medlemmer foreslår derfor å reversere regjeringens kutt, og legger inn 20 mill. kroner for å opprettholde tilskudd til kjøp av nødvendig PC for elever med dysleksi.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 160 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

160 000 000

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 889 300 000»