10.31.1 Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning

10.31.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 19 820 mill. kroner. På bakgrunn av utviklingen i regnskapstall og antall mottakere høsten 2009 og hittil i år forventes det nå en reduksjon i utgiftene i 2010. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene i 2009 ble lavere enn tidligere antatt, noe som gir et lavere inngangsnivå til 2010 enn det som ligger til grunn for saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2655 post 70 foreslås redusert med 160 mill. kroner.

10.31.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.31.2 Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

10.31.2.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 31 270 mill. kroner. På bakgrunn av utviklingen i regnskapstall og antall mottakere høsten 2009 og hittil i år forventes det en reduksjon i utgiftene i 2010. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene i 2009 ble lavere enn tidligere antatt, noe som gir et lavere inngangsnivå til 2010 enn det som ligger til grunn for saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2655 post 71 foreslås redusert med 210 mill. kroner.

10.31.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.31.3 Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning

10.31.3.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 1 904 mill. kroner. Regnskapstall for de siste månedene indikerer at utgiftene vil øke noe mer enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010.

Bevilgningen på kap. 2655 post 72 foreslås økt med 100 mill. kroner.

10.31.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.31.4 Post 73 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning

10.31.4.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 40 mill. kroner. Regnskapstall de første månedene i 2010 viser at det ikke er regnskapsført utgifter på bevilgningen. Det fremmes derfor forslag om at bevilgningen settes i null. Bevilgningsbehov vil bli vurdert i løpet av 2010.

Bevilgningen på kap. 2655 post 73 foreslås redusert med 40 mill. kroner.

10.31.4.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har merket seg at det ikke er regnskapsført utgifter på denne bevilgningen i løpet av de første månedene i 2010 og at bevilgningen foreslås satt i null. Disse medlemmer viser til at ventetiden på å få søknad om uføretrygd behandlet i Nav er svært lang ved enkelte Nav-kontor. Ifølge opplysninger disse medlemmer stadig mottar kan ventetiden være opp til ett år, mens det vanligste ser ut til å være ca. 8 måneder, noe som etter disse medlemmers mening er altfor lenge. I folketrygdloven § 12-16 står følgende:

«§ 12-16. Foreløpig uførepensjon

Når en person har satt fram krav om uførepensjon og det er sannsynlig at han eller hun vil få innvilget pensjon, kan Arbeids- og velferdsetaten yte en foreløpig uførepensjon i ventetiden.

Foreløpig uførepensjon ytes ikke dersom vedkommende kan dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter.

Foreløpig uførepensjon graderes og beregnes på samme måte som uførepensjon, se §§ 12-11 og 12-13. Det ytes likevel ikke særtillegg.»

Disse medlemmer mener at denne paragrafen, i en del tilfeller, gir dem som søker om uføretrygd, og som må vente lenge på Navs behandling av søknaden, rett til en midlertidig ytelse. At det ikke er regnskapsført utgifter på denne posten hittil i 2010 kan, etter disse medlemmers mening tyde på at Nav ikke benytter den hjemmel som her gis og ikke opplyser søkere om rettigheten i lovens § 12-16.

Disse medlemmer er enige i at en slik hjemmel burde være unødvendig og at Nav burde være i stand til å behandle søknad om uførepensjon i løpet av betydelig kortere tid enn det som er praksis i dag. Så lenge dette ikke er tilfelle vil disse medlemmer foreslå å be regjeringen sørge for at Nav benytter hjemmelen i § 12-16 når de ikke kan behandle søknader om uførepensjon innen en rimelig tidsfrist og gjør søkere om uførepensjon oppmerksom på den retten i har til foreløpig uførepensjon.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 347 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2655

Uførhet

73

Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 10 000 000»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav benytter hjemmelen i folketrygdloven § 12-16 når ventetiden i forbindelse med behandling av søknad om uførepensjon vil overstige 3 måneder.»