10.11.1 Post 1 Premieinntekter

10.11.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder innbetaling av yrkesskadeforsikringspremie. Det er foretatt en oppdatert beregning av anslåtte premieinntekter basert på premiegrunnlaget for 2009, og effekten av nye premiesatser for 2010.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3615 post 1 med 10 mill. kroner.

10.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.