10.12.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10.12.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til gruppelivsutbetalinger, samt Statens Pensjonskasse sine kostnader ved å administrere gruppelivsordningen. Endringer vedtatt i forbindelse med tariffoppgjøret våren 2008 medførte en forbedret gruppelivsdekning gjeldende fra 1. mai 2008. Anslaget er basert på utbetalte erstatninger i 2009, som var det første hele året med en forbedret gruppelivsdekning. Det gjøres oppmerksom på at siden 2009 var det første hele året med erfaringstall for utbetalt erstatning med forbedret dekning, så knytter det seg usikkerhet til anslaget for 2010.

Bevilgningen på kap. 616 post 1 foreslås økt med 11 mill. kroner

10.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.