10.13.1 Post 1 Premieinntekter

10.13.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke premieinntekter fra de virksomhetene som betaler gruppelivspremie direkte til Statens Pensjonskasse. Det er foretatt en oppdatert beregning av anslåtte premieinntekter basert på premiegrunnlaget for 2009, korrigert for effekten av nye premiesatser for 2010.

På bakgrunn av de oppdaterte anslagene foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3616 post 1 med 4 mill. kroner.

10.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.