10.14.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

10.14.1.1 Sammendrag

Økonomirådstelefonen

I regi av arbeids- og velferdsforvaltningen ble det høsten 2009 etablert en telefontjeneste – 800GJELD – som retter seg mot personer som har økonomiske problemer. Økonomirådstelefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. I 2010 vil telefontjenesten ha fullt driftsår. Midler til tiltak innenfor økonomisk rådgivning er bevilget over kap. 621 post 63. Denne bevilgningen skal blant annet dekke kompetanse- og utviklingstiltak som retter seg mot ansatte i kommunene og kommunale tjenester. Økonomirådstelefonen er en landsdekkende tjeneste og et supplement til det kommunale tjenestetilbudet. Det foreslås derfor at midlene til drift av rådgivningstelefonen isteden bevilges over kap. 621 post 21.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 621 post 21 med 2,065 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 621 post 63.

10.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.14.2 Post 62 Kvalifiseringsprogrammet

10.14.2.1 Sammendrag

Beregning av de samlede kommunale merkostnadene for kvalifiseringsprogrammet i 2010

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 769,0 mill. kroner til dekning av kommunale merkostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Kostnadsberegningen bygger på at det i 2010 vil være gjennomsnittlig 9 600 deltakere i programmet. Det framgår av Prop. 1 S (2009–2010) at kostnadsberegningene baserer seg på et usikkert grunnlag, og at man i lys av gjennomføringen i 2009 vil foreta en ny vurdering av forutsetningene som er lagt til grunn, samt hva som er et realistisk nivå på gjennomsnittlig antall deltakere og samlede kommunale merkostnader for 2010.

Antall deltakere i programmet var pr. 31. desember 2009 8 459 personer, dvs. tett opp mot utgangsnivået for antall deltakere (8 850), som var lagt til grunn for bevilgningen i 2009. Antall deltakere ved utgangen av mars 2010 var 8 894, dvs. en nettoøkning på 435 deltakere siden 31. desember 2009. Dette innebærer en noe svakere aktivitetsvekst enn det som ligger til grunn for bevilgningen i 2010. Basert på erfaringer fra gjennomføringen i tidligere år, samt det at mange kommuner nå etter hvert har kommet godt i gang med gjennomføringen, vurderes forutsetningen om gjennomsnittlig 9 600 deltakere i programmet i 2010 likevel som realistisk. Det legges opp til en tett oppfølging av gjennomføringen for å bidra til at alle som fyller vilkårene for deltakelse kan få et godt tilbud så raskt som mulig.

En gjennomgang av forutsetningene for bevilgningen til dekning av kommunale merkostnader viser ingen vesentlige avvik i kostnadene pr. deltaker i forhold til det som er lagt til grunn for bevilgningen i 2010, jf. Prop. 1 S (2009–2010) og Innst. 15 S (2009–2010). Gjennomgangen er drøftet med KS. KS legger til grunn samme vurdering av utviklingen i antall deltakere, men stiller spørsmål ved om de kommunale merkostnadene pr. deltaker er satt noe for lavt.

Det foreslås ikke endringer i bevilgningen på kap. 621 post 62.

Fordeling av midler til kommunene

Fordelingen av midler til den enkelte kommune tar utgangspunkt i en fordeling basert på sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet, der denne er justert for tidspunktet Nav-kontoret er etablert og et beregnet forløp for antall deltakere i den enkelte kommune.

Fordi tilskuddet er beregnet og blir fordelt med utgangspunkt i et beregnet forløp, er det ikke nødvendigvis samsvar mellom det aktivitetsnivået tilskuddet er ment å dekke og det faktiske aktivitetsnivået i kommunene. Det er imidlertid forutsatt at eventuelt ubenyttede midler til kvalifiseringsprogrammet ett år brukes til samme formål i senere år.

Innlemming av bevilgningen i rammetilskuddet til kommunene

Regjeringen foreslår i Kommuneøkonomiproposisjonen 2011 å innlemme bevilgningen på kap. 621 post 62 i rammetilskuddet til kommunene fra 2011. Bevilgningen gis i 2011 som en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet.

Det vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 bli foretatt en ny vurdering av forutsetningene lagt til grunn ved beregningen av merkostnadene for kommunene knyttet til programmet.

10.14.2.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den omlegging av fordelingen av midler til kommunene som er innført i 2010 som har ført til at mange kommuner ikke kan videreføre programmet for alle dem som ble innlemmet i Kvalifiseringsprogrammet i 2009 og som skal sluttføre et opplegg og en plan. Disse medlemmer er også kjent med at mange nye deltakere som ønsker plass i programmet, som er kvalifiserte og som har fått godkjent sine søknader, vil bli utestengt.

Kvalifiseringsprogrammet ble innført som en del av regjeringens «fattigdomssatsing» og Fremskrittspartiets medlemmer har støttet innføringen av Kvalifiseringsprogrammet. Disse medlemmer ønsker derfor å styrke selve programmet og sørge for at alle langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp eller personer som har vært arbeidsledige lenge, og som er kvalifisert for å delta i programmet, obligatorisk skal innlemmes i programmet.

Disse medlemmer har imidlertid ikke støttet innføringen av Kvalifiseringsstønaden.

Disse medlemmer har merket seg at en del kommuner ikke har benyttet alle de midler som ble bevilget for 2009 til gjennomføring av programmet og støtter regjeringens påpeking av at ubenyttede midler til programmet i ett år skal brukes til samme formål senere år. For 2011 skal bevilgningen til Kvalifiseringsprogrammet, ifølge Kommuneproposisjonen 2011, innlemmes i kommunenes rammetilskudd som en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet. Disse medlemmer er skeptiske til slik innlemming og frykter at dette vil gjøre ordningen avhengig av politiske prioriteringer i den enkelte kommune og at brukernes rettigheter ikke vil bli oppfylt.

10.14.3 Post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

10.14.3.1 Sammendrag

Økonomirådstelefonen

Det foreslås å overføre 2,1 mill. kroner fra kap. 621 post 63 til kap. 621 post 21 til drift av Økonomirådstelefonen. Det vises til nærmere omtale under kap. 621 post 21 ovenfor.

Bevilgningen på kap. 621 post 63 foreslås redusert med 2,065 mill. kroner.

10.14.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.