Sommersæter, Johanne

Sommersæter, Johanne (1950-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Finnmark 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.10.1950 i Tromsø, Troms
 • Dotter av vegvokter Johan Peder Nilsen (1898-1988) og husmor Alvhild Johnsen (1912-1988)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Finnmark, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalsaker, 23.10.1997 - 01.01.1998
  Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 01.01.1998 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldskole 1965
 • Deleksamen til examen artium 1986
 • Samisk 20vt 2003
 • Prosjektledelse 30vt 2007

Yrke

 • Servitør, Kautokeino Turisthotell 1972-1979
 • 1. kontorfullmektig, Landbruksetatens kontor 1980-1987
 • Biblioteksjef Kautokeino kommune 1987-1989
 • Leder Seksjon for undervisning og informasjon ved Nordisk Samisk Institutt 1989-1990
 • Prosjektleder Seksjon for undervisning og informasjon ved Nordisk Samisk Institutt 1990-1991
 • Konsulent Nordisk Samisk institutt 2000-2002
 • Prosjektleder Karasjok kommune 2006-2006
 • Prosjektleder Nordreisa kommune frå 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Karasjok kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Finnmark 1983-1987, medlem 1987-1991
 • Medlem fylkesutvalg, Finnmark 1991-1993

Offentlege verv

 • Varamedlem Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø 1984-1990
 • Nestleder Trafikksikkerhetsutvalget, Finnmark 1987-1993
 • Medlem Utbyggingsstyret, Finnmark 1987-1991
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Finnmark 1988-1994
 • Medlem Styret for Nordisk Samisk Institutt 1989-1991 (arbeidtakerrepresentant)
 • Varamedlem Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest 1990-1994
 • Leder Likestillingsutvalget, Finnmark 1991-1993
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge 1991-1993
 • Medlem Det regionale helseutvalget for Nord-Norge 1991-1993
 • Leder Helse- og sosialstyret, Finnmark 1991-1993 (fylkesråd)
 • Leder Psykiatriplanutvalget, Finnmark 1992-1992
 • Medlem Styret for Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) 1992-1993
 • Leder Prosjektgruppen som la fram Handlingsplan for innføring av samisk språklov 1992
 • Leder Prosjektgruppen som la fram rapporten Tospråklighet i samiske kommuner i Indre Finnmark 1992
 • Politisk rådgiver Sametingsrådet 2002-2006

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Sp's sentralstyre 1983-1985, medlem 1998-2000
 • Leder Finnmark Sp 1987-1991
 • Leder Senterkvinnene 1998-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Barggiid Searvi, NSI (tjenestemannsorganisasjon)
 • Leder Landbruksetatens tjenestemannslag, Finnmark

Andre administrative verv

 • Leder Representantskapet for Luostesjok Kraftlag frå 2003
 • Medlem Styret for Beaivvas Sami Teahter frå 2004
 • Leder Styret for Keutokeino krisesenter
 • Leder Styret for stiftelsen Studentboliger i Kautokeino

Litteratur

 • Gaup, Johanne: Guovttegielala~svuohta Sis-Finnm'arkku s'ami suohkaniin (= Tospråklighet i samiske kommuner i Indre-Finnmark), S'ami instituhtta Guovdageaidnu 1991
 • Gaup, Johanne: Doaibmaevttohusat s'ami giellal'aga cadaheami oktavuodas (= Forslag til tiltak i forbindelse med innføring av samisk språklov), S'ami instituhtta Guovdageaidnu 1991
 • Kartlegging og utredning av offentlige samiske informasjonstjenester, 2001
 • Offentlige brosjyrespråk - hvorfor er det så vanskelig, 2002