Stortinget - Møte torsdag den 24. november 2016

Dato: 24.11.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:03]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge (Innst. 34 S (2016–2017), jf. Dokument 8:101 S (2015–2016))

 • Sak nr. 2 [10:56:53]

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (Innst. 65 L (2016–2017), jf. Prop. 164 L (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [10:57:09]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren: «Store organiserte kriminelle nettverk står bak menneskesmugling som de, ifølge Europol i 2015, tjente 40–60 mrd. kroner på. De utnytter på kynisk vis menneskers nød til å presse dem til å betale alt de eier for smuglingen, eller til å utføre tvangsarbeid når de kommer fram. Ofte utsettes deres ofre for mishandling, overgrep, kidnapping og livsfare på ferden gjennom ørken eller seilas i skrøpelige fartøyer hvor tusenvis har druknet. Smuglerne saboterer også asylbehandlingen ved å få flyktninger til å kvitte seg med ID-papirer og brenne bort fingeravtrykk før ankomst. Europol utfordrer landene til å drive en mer aktiv innsats for å avsløre menneskesmuglernettverkene. I Norge sa førstestatsadvokat Jan Glent i fjor at menneskesmugling ikke er blitt høyt prioritert av norsk politi, og få eller ingen bakmenn og nettverk er tatt og dømt. Hvordan vil statsråden sørge for at Norges innsats blir styrket og utviklet framover»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.53.