Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, unntatt kapittel 3

Innhald

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2018. Under programområde 10 Helse og omsorg fremmes det forslag om å øke utgiftene med 871,9 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med 195,8 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2018, forslag om å redusere utgiftene med netto 212 mill. kroner.

1.2 Forslag til endringer av bevilgningene under enkelte kapitler

Kap. 701 E-helse, helseregistre mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 199 mill. kroner mot tilsvarende merinntekt over kap. 3701 post 2. Samlet foreslås bevilgningen økt med 209 mill. kroner.

Kap. 3701 E-helse, helseregistre mv.

Post 2 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås økt med 199 mill. kroner mot tilsvarende merutgifter over kap. 701 post 21, knyttet til utvikling av felles nasjonale e-helseløsninger.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Bevilgningen foreslås redusert med 13,5 mill. kroner som følge av mindreutgift knyttet til programutgifter utbetalt i euro i 2018.

Kap. 710 Vaksiner mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 14,5 mill. kroner knyttet til merutgifter som følge av prisøkning på beredskapsavtale for vaksiner mot pandemisk influensa for perioden 2018–2021.

Videre foreslås bevilgningen redusert med 59,9 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 745 post 21, som følge av at mindreforbruk knyttet til drift av opphentingsprogrammet for HPV-vaksine ble plassert på feil kapittel og post ved overføring fra 2017 til 2018.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 45,4 mill. kroner.

Kap. 714 Folkehelse

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner for å styrke andre prioriterte tiltak.

Post 79 Andre tilskudd

Bevilgningen foreslås redusert med 1,1 mill. kroner for å styrke andre prioriterte tiltak.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk knyttet til ulike utviklingsprosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF med 27,54 mill. kroner.

Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Vest RHF med 11,22 mill. kroner.

Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Midt-Norge RHF med 7,14 mill. kroner.

Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Nord RHF med 5,1 mill. kroner. Det vises til kap. 732 post 77 for omtale av saken.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

Samlet foreslås bevilgningen økt med 76,8 mill. kroner.

Post 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser

Bevilgningen foreslås redusert med 160 mill. kroner.

Post 80 Kompensasjon for merverdiavgift

Bevilgningen foreslås økt med 240 mill. kroner.

Post 83 Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008

Bevilgningen foreslås redusert med 19 mill. kroner som følge av lavere rentenivå i 2018 enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Post 86 Driftskreditter

Driftskredittrammen til de regionale helseforetakene foreslås økt med 450 mill. kroner, fra 683 mill. kroner til 1 133 mill. kroner.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

Bevilgningen foreslås redusert med 5,3 mill. kroner, basert på forventede renteinntekter for inneværende år knyttet til helseforetakenes langsiktige investeringslån.

Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Bevilgningen foreslås økt med 18,8 mill. kroner for 2018 som følge av at byggelån ble konvertert til langsiktige nedbetalingslån tidligere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,2 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk på posten grunnet forsinkelse i enkeltprosjekter.

Post 72 Kjøp av opptrening mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,277 mill. kroner knyttet til forventet mindreforbruk på posten.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 7 mill. kroner som følge av forventet merforbruk knyttet til driftsutgifter til kontrollkommisjonene.

Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Bevilgningen foreslås økt med 24,2 mill. kroner som følge av forventet merforbruk på posten.

Kap. 741 Norsk pasientskadeerstatning

Post 71 Særskilte tilskudd

Det foreslås å øke bevilgningen med 14,5 mill. kroner knyttet til forventet høyere erstatningsutbetalinger på posten.

Kap. 745 Folkehelseinstituttet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 59,9 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 710 post 21.

Kap. 3746 Statens legemiddelverk

Post 4 Registreringsgebyr

Bevilgningen foreslås redusert med 16 mill. kroner knyttet til forventet mindreinntekt.

Kap. 747 Statens strålevern

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 0,65 mill. kroner mot tilsvarende merinntekt på kap. 3747 post 4.

Kap. 3747 Statens strålevern

Post 4 Gebyrinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 0,65 mill. kroner mot tilsvarende økning over kap. 747 post 21.

Kap. 748 Statens helsetilsyn

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner knyttet til overføring fra Forsvarsdepartementet i forbindelse med tilsyn med helsetjenester til militært personell i utenlandsoperasjoner mot tilsvarende reduksjon i inntektene over kap. 3748 post 2.

Kap. 3748 Statens helsetilsyn

Post 2 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 748 post 1.

Kap. 749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 62 Dagaktivitetstilbud

Bevilgningen foreslås økt med 8,9 mill. kroner da søknadsinngangen hittil i år indikerer et behov for om lag 120 flere plasser i 2018.

Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag

Bevilgningen foreslås redusert med 52,8 mill. kroner som følge av oppdatert faktisk gjennomsnittsrente for 2018 av Husbanken.

Post 65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Bevilgningen foreslås økt med 37,1 mill. kroner.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Post 61 Fengselshelsetjeneste

Bevilgningen foreslås redusert med 4 mill. kroner knyttet til forventet mindreforbruk på posten.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 79 Tilskudd

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner knyttet til gave i forbindelse med at Kreftforeningen fyller 80 år.

Kap. 783 Personell

Post 61 Tilskudd til kommuner

Bevilgningen foreslås redusert med 3,1 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk knyttet til utfasing av ordningen med allmennlegegodkjenninger.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post 70 Spesialisthjelp

Bevilgningen foreslås økt med 35 mill. kroner.

Post 71 Psykologhjelp

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 72 Tannbehandling

Bevilgningen foreslås redusert med 220 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 70 Legemidler

Bevilgningen foreslås økt med 13 mill. kroner.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post 70 Egenandelstak 1

Bevilgningen foreslås redusert med 2,5 mill. kroner.

Post 71 Egenandelstak 2

Bevilgningen foreslås redusert med 25 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

Bevilgningen foreslås økt med 15 mill. kroner.

Post 70 Allmennlegehjelp

Samlet foreslås bevilgningen økt med 54 mill. kroner.

Post 71 Fysioterapi

Samlet foreslås bevilgningen økt med 53,5 mill. kroner.

Post 72 Jordmorhjelp

Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Post 73 Kiropraktorbehandling

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Bevilgningen foreslås redusert med 7 mill. kroner.

Kap. 2756 Andre helsetjenester

Post 70 Helsetjenester i annet EØS-land

Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kroner.

Post 71 Helsetjenester i utlandet mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 60 mill. kroner.

Post 72 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 40 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 70 Bidrag

Bevilgningen foreslås redusert med 15 mill. kroner.

Andre saker

Oppheving av begrensninger knyttet til eiendom ved Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF eier en eiendom på Jansnes i Alta kommune, med gnr. 11, bnr. 89. I henhold til salgsavtale nr. 466 av 28. mars 1952, som er tinglyst på eiendommen, kan denne ikke selges eller fradeles uten samtykke fra Stortinget.

Det foreslås at Stortinget gir Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å oppheve de begrensninger som er knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Torill Eidsheim, Astrid Nøklebye Heiberg, Erlend Larsen og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Sylvi Listhaug, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Sheida Sangtarash, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Olaug V. Bollestad, viser til proposisjonen og til forslag om endring av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet. Komiteen har merket seg de begrunnelser som er gitt, og gir sin tilslutning til forslagene.

Komiteen støtter at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve begrensinger knyttet til salg og deling som er tinglyst på Finnmarksykehuset HFs eiendom på Jansnes i Alta kommune.

3. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

209 000 000

fra kr 237 433 000 til kr 446 433 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, nedsettes med

13 500 000

fra kr 57 817 000 til kr 44 317 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

45 402 000

fra kr 316 007 000 til kr 270 605 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, nedsettes med

1 400 000

fra kr 149 653 000 til kr 148 253 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 100 000

fra kr 65 243 000 til kr 64 143 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 18 587 000 til kr 10 587 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

27 540 000

fra kr 51 352 950 000 til kr 51 380 490 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

11 220 000

fra kr 18 096 961 000 til kr 18 108 181 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

7 140 000

fra kr 13 691 626 000 til kr 13 698 766 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

5 100 000

fra kr 12 247 647 000 til kr 12 252 747 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

76 817 000

fra kr 36 062 556 000 til kr 36 139 373 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, nedsettes med

160 000 000

fra kr 3 059 988 000 til kr 2 899 988 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, forhøyes med

240 000 000

fra kr 6 385 949 000 til kr 6 625 949 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

19 000 000

fra kr 60 800 000 til kr 41 800 000

86

Driftskreditter, forhøyes med

450 000 000

fra kr 657 000 000 til kr 1 107 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

200 000

fra kr 16 749 000 til kr 16 549 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

277 000

fra kr 1 812 000 til kr 1 535 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 58 764 000 til kr 65 764 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

24 200 000

fra kr 83 199 000 til kr 107 399 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

14 500 000

fra kr 20 514 000 til kr 35 014 000

745

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

59 902 000

fra kr 140 601 000 til kr 200 503 000

747

Statens strålevern

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

650 000

fra kr 17 670 000 til kr 18 320 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 135 281 000 til kr 133 881 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 20 283 000 til kr 18 283 000

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, forhøyes med

8 900 000

fra kr 280 681 000 til kr 289 581 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, nedsettes med

52 800 000

fra kr 887 800 000 til kr 835 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

37 133 000

fra kr 1 414 183 000 til kr 1 451 316 000

762

Primærhelsetjeneste

61

Fengselshelsetjeneste, nedsettes med

4 000 000

fra kr 174 718 000 til kr 170 718 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

5 000 000

fra kr 71 497 000 til kr 76 497 000

783

Personell

61

Tilskudd til kommuner, nedsettes med

3 100 000

fra kr 141 231 000 til kr 138 131 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 2 015 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

2 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 302 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

220 000 000

fra kr 2 410 000 000 til kr 2 190 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

13 000 000

fra kr 9 947 000 000 til kr 9 960 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 1 970 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

2 500 000

fra kr 5 152 500 000 til kr 5 150 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

25 000 000

fra kr 990 000 000 til kr 965 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

15 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 405 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

54 000 000

fra kr 4 907 500 000 til kr 4 961 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

53 500 000

fra kr 1 080 000 000 til kr 1 133 500 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

1 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 61 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

2 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 167 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med

7 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 154 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

8 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 14 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

60 000 000

fra kr 460 000 000 til kr 400 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

40 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 190 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

15 000 000

fra kr 235 000 000 til kr 220 000 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter, forhøyes med

199 000 000

fra kr 71 394 000 til kr 270 394 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

5 300 000

fra kr 286 000 000 til kr 280 700 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med

18 800 000

fra kr 632 000 000 til kr 650 800 000

3746

Statens legemiddelverk

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

16 000 000

fra kr 80 539 000 til kr 64 539 000

3747

Statens strålevern

04

Gebyrinntekter, forhøyes med

650 000

fra kr 8 302 000 til kr 8 952 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 1 522 000 til kr 122 000

II
Fullmakt i forbindelse med eiendom i helseforetak

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve de begrensninger knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89, som eies av Finnmarkssykehuset HF, i Alta kommune.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. desember 2018

Olaug V. Bollestad

Sveinung Stensland

leder

ordfører