Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om bymiljøavtaler

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal veileder for parkeringspolitikk i byområdene. Veilederen skal utformes som en nasjonal maksimal parkeringsnorm slik at den er en statlig planretningslinje med hjemmel i plan- og bygningsloven.

  2. Stortinget ber regjeringen sikre at staten i sin lokalisering av egen virksomhet legger avgjørende vekt på å redusere samfunnets transportbehov.

  3. Stortinget ber regjeringen pålegge offentlige virksomheter en systematisk kartlegging av transportkonsekvenser som en del av beslutningsgrunnlaget før lokalisering av slike virksomheter.

  4. Stortinget ber regjeringen utvide tilbudet om bymiljøavtaler til flere byer, i tråd med fagetatenes anbefaling.

  5. Stortinget ber regjeringen sikre at nyttetransport og gjennomgangstrafikk inkluderes i målene om begrensning av biltrafikken i byene.

  6. Stortinget ber regjeringen skjerpe målsettingen med bymiljøavtalene slik at målet blir å redusere samlet biltrafikk.

  7. Stortinget ber regjeringen forbedre metodikken som skal sikre at bymiljøavtalene når målsettingene om begrensning av biltrafikken, samt hvilke virkemidler man har når målene ikke nås, og legge fram en sak for Stortinget om dette.

  8. Stortinget ber regjeringen bedre fylkeskommunenes finansiering av drift av kollektivtrafikken gjennom å sikre at bymiljøavtalene også kan brukes til drift av kollektivtransporten.

  9. Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med inntil 70 pst. av finansieringen av store kollektivinvesteringer i de (fire) store byene, mot at byene forplikter seg til tiltak for begrensning av biltrafikken gjennom bymiljøavtaler.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Sverre Myrli, Magne Rommetveit, Eirik Sivertsen og Karianne O. Tung, fra Høyre, lederen Nikolai Astrup, Torill Eidsheim, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Åse Michaelsen og Morten Stordalen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til Dokument 8:143 S (2016–2017) og svarbrevet fra departementet av 8. mai 2017. Komiteen har merket seg at representanten tar opp mange viktige spørsmål, men vil vise til at temaene som blir tatt opp dels hører hjemme under et annet departement, dels er behandlet tidligere, og dels er til behandling i andre dokumenteter. Komiteen vil likevel komme med noen merknader.

Komiteen legger i likhet med departementet til grunn at kommunene har som planmyndighet ansvar for å utarbeide og legge til rette for en differensiert parkeringspolitikk og kan bruke minimums- og maksimumsnormer. En samordning av parkeringspolitikken på tvers av kommunegrensene kan håndteres av fylkeskommunene i samråd med kommunene som del av regional planstrategi og i regionale planer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Komiteen er enig i dette.

Komiteen har merket seg at også staten skal legge til grunn prinsippene om bærekraftig areal- og transportutvikler også som eiendomsforvalter og tjenesteleverandør. Komiteen er enig i dette.

Komiteen vil videre vise til at regjeringen i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 åpner for at belønningsmidlene i sin helhet kan brukes til drift av lokal kollektivtransport når de går inn som en del av bymiljøavtalene og byvekstavtalene.

Komiteen viser for øvrig til behandlingen av Prop. 82 L (2016–2017) Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) og Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til sine merknader om temaet i innstilling til Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til representantforslaget og sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:143 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om bymiljøavtaler – vedlegges protokollen.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 6. juni 2017

Nikolai Astrup

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører