Vedtak til lov om endringar i kulturminnelova

I Stortingets møte den 5. desember 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringar i kulturminnelova

I

I lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner blir følgjande endring gjort:

§ 28 første ledd skal lyde:
§ 28. Rette myndighet etter loven

Kongen fastsetter hvem det er som er rette myndighet i medhold av §§ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23c og 25.

II

Lova tek til å gjelde straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president