Statsrekneskapen 2020

Meld. St. 3 (2020-2021), Innst. 627 S (2020-2021)

Høyrer til sak

Vedtak 1178

Meld. St. 3 (2020–2021) – Statsrekneskapen 2020 – vedlegges protokollen.