Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren

Prop. 62 S (2019-2020), Innst. 334 S (2019-2020)

Vedtak 641

Stortinget sender Prop. 62 S (2019–2020) tilbake til regjeringen og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2020 med en ny proposisjon utarbeidet i tråd med flertallsmerknadene fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité.