Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:513 (2021-2022)
Innlevert: 26.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Svart på: 06.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Seher Aydar (R)

Spørsmål

Seher Aydar (R): Reguleringsplan for kapasitetsutvidelse på jernbanenettet gjennom Brynsbakken i Oslo ble hastebehandlet fordi bane NOR hadde varslet at utbyggingen ville bli forsinket dersom den ikke ble behandlet på det tidspunktet. Nå har bane NOR varslet at utbyggingen forsinkes med minst 4 år likevel.
Vil statsråden instruere Bane NOR til å gjøre de etterspurte utredningene av støy, lokkløsninger og bevaringshensyn i Brynsbakken og sikre at Oslo bystyre kan behandle saken på nytt?

Grunngiving

Før påske ble det til stor lokal motstand og med knapt flertall vedtatt en reguleringsplan for kapasitetsutvidelse på jernbanenettet gjennom Brynsbakken i Oslo. Saken ble hastebehandlet fordi bane NOR hadde varslet at utbyggingen ville bli forsinket med minst 4 år dersom den ikke ble behandlet på det tidspunktet. For flere partier ble hensynet til å få økt kapasitet i jernbanen for gods og passasjerer avgjørende.
Den store lokale motstanden hadde flere årsaker. Sentralt var en opplevelse av at lokalmiljøet ble overkjørt og at temaer som burde vært utredet grundigere ikke var sett på. Det gjaldt særlig tiltak for å begrense støyen gjennom det tett befolkede boligområdet, ulike lokkløsninger samt mulighetene for å bevare hele eller deler av det vernede gamle boligstrøket i Enebakkveien, kjent som Hylla.
Nå har bane NOR varslet at utbyggingen forsinkes med minst 4 år. Denne beskjeden har utløst stor frustrasjon blant folkevalgte i Oslo, og flere uttrykker at de føler seg lurt av Bane NOR. Vi trenger å få flyttet passasjerer og gods fra vei til bane av hensyn til klima og for å redusere lokal støy og luftforurensing. Dette arbeidet er avhengig av at myndighetene og Bane NOR har tillit i befolkningen.
Når premisset om at dette er en hastesak ikke lenger gjelder, bør Bane NOR som en offentlig aktør som trenger å gjenreise tillit i befolkningen gjøre de ønskede utredningene og undersøkelsene. Det kan ligge til grunn for en revidering eller ny behandling av reguleringsplanen i Oslo bystyre.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Jeg har forståelse for frustrasjonen som har oppstått i denne saken, da den har flere ulike hensyn som Bane NOR må forholde seg til og balansere på en best mulig måte. Det tilligger styret og ledelsen i Bane NOR å vurdere hvilke utredninger som skal gjøres, samt beslutte hva som er riktig fremdrift og videre håndtering av denne saken, basert på foretakets risikovurderinger. Jeg ønsker imidlertid å nyansere saksfremstillingen noe.

Arbeidet med reguleringsplanen for Brynsbakken har pågått i mange år, i nært samarbeid med Oslo kommune. Allerede i 2017 ble planprogrammet for prosjektet fastsatt av kommunen, ved Plan- og bygningsetaten. Da Bane NOR påbegynte arbeidet med å identifisere kapasitetsøkende løsninger, ble 13 ulike konsepter vurdert. Da Oslo kommune fastsatte planprogrammet besluttet kommunen å gå videre med konseptet med bygging av to nye spor i Brynsbakken. Bane NOR har utredet og jobbet i tråd med føringer i planprogrammet, basert på en fremdriftsplan som har vært omforent med Oslo kommune. Fremdriftsplanen ble lagt for å ivareta både Bane NORs behov for å løse kapasitetsproblemene før utbyggingen av ERTMS og kommunens behov for medvirkning og politiske prosesser.

Forslag til reguleringsplan ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn allerede i november 2019 og et revidert planforslag ble sendt kommunen i juni 2020. For å rekke bygging i Brynsbakken før ERTMS, avklarte Bane NOR med Oslo kommune at foretaket trengte en godkjent reguleringsplan senest høsten 2020. Dette var kommunisert til kommunen i god tid, men kommunen var dessverre ikke klar for politisk behandling høsten 2020. Bane NOR vurderte det likevel slik at foretaket kunne klare byggestart i 2022, dersom det ble fattet et vedtak senest før påske 2021.

Den 24. mars 2021 vedtok bystyret i Oslo kommune reguleringsplanen. Vedtaket ble påklaget og kommunen har utsatt iverksettelse av reguleringsplanvedtaket etter forvaltningsloven § 42. Dette innebærer at klagene må behandles før reguleringsplanen kan godkjennes. Saken ble nylig oversendt Statsforvalteren, og det er forventet at det tas en avgjørelse i saken innen utgangen av februar 2022.

Planprosessen har pågått i mange år og Bane NOR har gjennom hele prosessen vært tydelig på at konsekvensen av å ikke rekke fristen for vedtak er utsettelse av bygging i Brynsbakken. Bane NOR prioriterer nå å løse kapasitetsutfordringene i Brynsbakken raskest mulig. For å klare dette, er første trinn å få på plass en godkjent reguleringsplan, slik at foretaket kan fortsette å klargjøre prosjektet til byggestart. Bane NOR opplyser at foretaket forholder seg til planprogrammets krav til utredninger, som fastsettes av Oslo kommune. Bane NOR legger også opp til at videre arbeid vil omfatte støyutredninger i tråd med krav i støyforskriften.