Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:480 (2021-2022)
Innlevert: 25.11.2021
Sendt: 26.11.2021
Svart på: 08.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Vil det være aktuelt for fiskeri- og havministeren å se på kvotefordelingen mellom fartøygruppene når regjeringen skal lage en ny kvotemelding?

Grunngiving

Fiskeflåten har behov for stabilitet og forutsigbarhet. I møter med næringen i mitt eget fylke, Møre og Romsdal, blir dette fremhevet som svært viktig og noe hele næringen stiller seg bak. Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen varslet at de vil lage en ny kvotemelding som blant annet skal sikre "at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte". Dette ble gjentatt av statsråden i Stortingets spørretime 23. november i år. Jeg antar at det betyr at regjeringen mener at kvotene ikke er fordelt "rettferdig" i dag og at det vil komme endringer. Denne type formuleringer skaper usikkerhet om et viktig prinsipp, nemlig at kvotefordelingen mellom fartøygruppene skal ligge fast, og står i motstrid til Hurdalsplattformens formuleringer om forutsigbarhet. Det er derfor behov for at statsråden avklarer dette snarest mulig og fjerner den usikkerheten dette skaper for fiskeflåten i Møre og Romsdal og resten av landet.

Bjørnar Skjæran (A)

Svar

Bjørnar Skjæran: Jeg har store ambisjoner for videre utvikling av fiskeindustrien. Det innebærer blant annet å skape flere trygge helårige arbeidsplasser på land, og det fordrer en variert, fiskereid og bærekraftig fiskeflåte. Vi skal også ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om at næringen skal bidra til arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunnene. Derfor har vi signalisert en ny kvotemelding.

Det er for det første behov for å se på en del problemstillinger som Solberg-regjeringen ikke kom i mål med, hvor det er behov for avklaring. Fordeling av strukturgevinst er en slik problemstilling. For det andre skal vi se på at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte. Det er også andre elementer som det kan være naturlig å inkludere i dette arbeidet. Blant annet endringen som ble gjort da det ble fastsatt faste prosentdeler til kystflåten uavhengig av størrelsen på den norske kvoten.

Mitt utgangspunkt er at fordelingen mellom fartøygrupper i hovedsak bør videreføres. En fast og forutsigbar fordeling av kvotene, og dermed stabile rammebetingelser, er god næringspolitikk, noe jeg er svært opptatt av. I arbeidet med utviklingen av en ny melding om kvotesystemet, vil jeg likevel ha en åpen inngang til spørsmålet om hvordan bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten kan trygges. Dette skal blant annet skje basert på tilstrekkelig kvotegrunnlag. Jeg er også opptatt av at flåten under 11 meter skal ha gode rammevilkår, som gir lønnsom utvikling, forutsigbarhet, fornying og gode inntektsmuligheter – også for et mannskap på to.

Jeg har allerede satt i gang dette arbeidet i departementet, og det vil være viktig for meg at ny kvotemelding utarbeides i tett dialog med næringen for å sikre nødvendig legitimitet. Det vil også være en målsetting å søke bred politisk forankring i Stortinget, slik at vi sikrer næringen størst mulig stabilitet i rammevilkårene.

Dette er en prioritert oppgave for regjeringen, og jeg vil bruke tilstrekkelig tid på å utarbeide en god plan for det videre arbeidet, nettopp for å sikre at vi får til den brede forankringen vi er opptatt av.