Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:432 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 22.11.2021
Svart på: 30.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvorfor deltar ikke helseforetakene i forskningsforumet for veteranforskning, og kan helse- og omsorgsministeren garantere at universitetssykehusene eller helseforetakene har blitt forespurt av forsvarsdepartementet om å delta i forskningsforumet for veteranforskning opprettet av forsvarsdepartementet.

Grunngiving

Stortinget behandlet Meld. St. 15 (2019-2020) 15. oktober 2020. Et enstemmig storting anmodet regjeringen om å «legge frem kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning». I Stortinget ble det tydelig kommunisert blant annet i merknader at man skulle inkludere sivile forskningsmiljøer, noe som også ni veteran- og tjenestemannsorganisasjoner har lagt vekt på i en felles uttalelse.
Imidlertid har det kommet frem at helseforetakene og universitetssykehusene ikke deltar i forskningsforumet for veteranforskning som er opprettet av forsvarsdepartementet. Det vil si at disse miljøene ikke har kunnet delta i utformingen av verkene mandat for forskningsforumet eller forskningsstrategien som forumet nå utarbeider.
Det er i universitetssykehusene at flertallet av de skadde veteranene behandles og det er her det foregår klinisk forskning eller behandlingsforskning, og det er her alt helsepersonell utdannes. Det fremstår derfor klart i strid med Stortingets hensikt at universitetssykehusene og helseforetakene ikke deltar i forskningsforumet for veteranforskning.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Jeg deler representanten Moxnes sin vurdering av behovet for bred forskning relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. De regionale helseforetakene driver omfattende klinisk forskning på psykisk helse med relevans for området, selv om forskningen ikke er inndelt etter årsaksfaktorer og veteranforskning ikke er definert som et særskilt forskningsområde. Det pågår også et viktig samarbeid mellom helsetjenesten og forsvaret gjennom bl.a. de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Institutt for krisepsykiatri og flere sykehus.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2021 ble det gitt oppdrag om å sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i de regionale fagnettverkene for innsatspersonell i henhold til Meld. St. 15 (2019 – 2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid. Spørsmålet om konkret deltagelse i Forskningsforum for veteranforskning må vurderes av de regionale helseforetakene

Forsvarsdepartementet sendte 5. mai en henvendelse til Helse Sør-Øst på vegne av de regionale helseforetakene med spørsmål om det ville være av interesse å delta i forskningsforumet for veteranforskning.

Departementet har innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene for å besvare spørsmålet. Helse Sør-Øst RHF opplyser at de har tatt kontakt med de øvrige regionale helseforetakene og meldt inn veteranforskning som tema for sak på førstkommende møte i RHF-enes strategigruppe for forskning. Av tilbakemeldinger fra de regionale helseforetakene fremgår det for øvrig at spørsmålet om deltagelse med felles representant fra regionene i forskningsforumet for veteranforskning blir vurdert og at eventuell ytterligere utvidelse med representanter fra universitetssykehusene vil bli vurdert på et senere tidspunkt.