Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:297 (2021-2022)
Innlevert: 08.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Svart på: 22.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Hvordan mener helseministeren at 25 mill. kroner i øremerkede midler til fødetilbudet i Kristiansund kan bidra til å rekruttere nødvendige fagfolk til avdelingen?

Grunngiving

Helse Møre og Romsdal har gjort et omfattende arbeid for å skaffe nødvendige fagfolk til fødeavdelingen i Kristiansund, men har så langt ikke lykkes med å rekruttere nok jordmødre og gynekologer for å åpne avdelingen. Ved å sette av et beløp på 25 mill. til formålet, skapes det et inntrykk at dette kan løses ved å bevilge mer penger, når problemet er mangel på fagfolk. Ved å øremerke midler til formålet, regner jeg med at statsråden har gjort seg opp en oppfatning av hvordan midlene best kan benyttes for å sikre rekrutteringen. Det er nærliggende å tro at økt lønn er et aktuelt virkemiddel, og at det da er gjort en vurdering av hvordan dette vil påvirke driften av de andre fødeavdelingene og den samlede økonomien i helseforetaket.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Helse Møre og Romsdal HF arbeider aktivt for å kunne gjenåpne et faglig forsvarlig fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund. De så seg tidligere i år nødt til å samle fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal ved sykehuset i Molde, i en midlertidig periode. Dette skjedde etter at de over tid hadde opplevd stor arbeidsbelastning på de ansatte og utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse som kunne gi et forsvarlig pasienttilbud.

Det er nylig gjort kjent at en gjenåpning i Kristiansund først vil kunne skje på nyåret. Som representanten Orten helt riktig peker på i sitt spørsmål, så er hovedutfordringen tilgangen på fagfolk. Rekruttering av kvalifiserte fagfolk er en utfordring som må løses på en måte som gir stabilitet i tjenestetilbudet. I Hurdalsplattformen forplikter regjeringen seg til å sørge for at det utarbeides en tiltakspakke. Det blir viktig å utvikle tiltak som gir effekt over tid. Regjeringens foreslåtte bevilgning på 25 mill. kroner i tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022, er en ekstraordinær bevilgning som vil bidra til ytterligere ressurser i rekrutteringsarbeidet. Det går fram av tilleggsnummeret at midlene skal gå til tiltak for forsvarlig og stabil bemanning i regionen, som har bemanningsutfordringer, og at det særskilt skal legges til rette for å kunne gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund. Helse Midt-Norge RHF vil i foretaksmøte i januar bli bedt om å følge opp dette.

Regjeringen er opptatt av å sikre gode føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal, også etter at det nye sykehuset på Hjelset står ferdig. Det skal derfor gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud skal videreføres etter 2025, og som ikke skal forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig.