Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:77 (2021-2022)
Innlevert: 19.10.2021
Sendt: 20.10.2021
Svart på: 26.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Hvor lang er gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved søknad om våpentillatelser, og hva er statsrådens ambisjonsnivå for hvor lang saksbehandlingstiden ved slike søknader bør være?

Grunngiving

Det er viktig for tilliten til regelverk og forvaltning, at en borger som fremsetter en søknad får et svar på denne innen rimelig tid.
Dette er tilsynelatende ikke alltid tilfelle for politiets våpenforvaltning, hvor saksbehandlingstiden i enkelte saker skal være særdeles lang. Det virker også variere i hvilken grad denne delen av forvaltningen besvarer de henvendelser de får fra borgere som har saker til behandling.
Det vil på sikt kunne gå ut over borgernes respekt for regelverket og deres lojalitet til å følge dette, dersom de ikke får sine søknader i tråd med gjeldende regelverk saksbehandlet innen rimelig tid etter at søknaden er fremsatt.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) publiserte i vår følgeevaluering av nærpolitireformen. Der kommer det blant annet frem at økt sentralisering og færre tjenestesteder gjør at en del polititjenester noen steder oppleves som mindre tilgjengelig. Det gjelder særlig tjenester som pass og våpentillatelse.

Saksbehandlingstider for våpensøknad ligger tilgjengelig på nettsiden politiet.no. Det er dessverre stor forskjell på saksbehandlingstiden mellom politidistriktene. Enkelte distrikt har 3-6 ukers saksbehandlingstid, mens det tar flere måneder i andre distrikt.

Regjeringen skal opprette 20 nye polititjenestesteder og sikre minimumsbemanning ved de allerede eksisterende tjenestestedene. Forvaltningsoppgaver som våpen og pass er blant tjenestene som regjeringen i samråd med kommunene og politidistriktene skal vurdere å tilby flere steder enn i dag.

I Hurdalsplattformen fremkommer det at regjeringen skal opprette et nasjonalt våpenregister som blir lagt til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen. Dette arbeidet har allerede startet.

Digital innlevering av våpensøknader til jaktvåpen ble lansert tidligere i høst. Dette innebærer at våpensøknadene som frem til 2021 har vært skrevet på gjennomslagspapir og sendt i posten nå kan sendes inn via nettsiden politiet.no.