Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:48 (2021-2022)
Innlevert: 15.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Svart på: 22.10.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Jeg vil gjerne begynne med å gratulere statsråden med utnevnelsen og ønske henne lykke til!
Videre har jeg følgende spørsmål: kan statsråden bekrefte at stortingets vedtak om finansiering av tros- og livssynssamfunn fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet vil trå i kraft snarest?

Grunngiving

Det vises til vedtak i Innst. 208 L (2019–2020), jf. Prop. 130 L (2018–2019) §6 andre ledd:
Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.
Det vises også til Hurdalserklæringen, hvor det står at

«regjeringen vil kreve full åpenhet om finansiering av trossamfunn og greie ut om utenlands finansiering av trossamfunn kan bli forbudt.»

Hurdalserklæringen sår tvil om regjeringen akter å følge opp et stortingsvedtak. Det er en vesensforskjell mellom å utrede hvordan et vedtak kan følges opp versus om et vedtak kan følges opp. Stortinget har vedtatt og regjeringen plikter å følge opp.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Eg takkar for gratulasjon og gode ønsker. Då Stortinget handsama forslag til ny trussamfunnslov, Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn, tok Stortinget inn eit nytt andre ledd i § 6 om at trus- eller livssynssamfunn som tek imot bidrag frå statar som ikkje respekterer retten til trus- og livssynsfridom, kan nektast tilskott. Trussamfunnslova § 6 andre ledd reiser rettslege spørsmål som ikkje vart utgreidde før Stortinget fatta vedtak. Føresegna må difor utgreiast og vidare konkretiserast gjennom endringar i trussamfunnsforskrifta. Forslag til endringar i trussamfunnsforskrifta blei sendt på høyring 1. juli 2021 med frist 15. oktober 2021. Departementet går no igjennom dei innspela som har kome i høyringa. Eg kan difor ikkje no sei noko presist om når føresegna kan ta til å gjelde.