Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2981 (2020-2021)
Innlevert: 18.09.2021
Sendt: 20.09.2021
Svart på: 27.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvorfor regner politiet årsverk på en annen måte enn staten for øvrig og hvor mange politiårsverk per 1 000 innbygger er det i Norge dersom Statens personalhåndboks definisjon legges til grunn?

Grunngiving

Ifølge oversikten over personell og bemanning på politiet.no var det i gjennomsnitt 17 878,6 årsverk i politiet i 2020. Ifølge statsregnskapet.no var det derimot 16 667 årsverk i politiet i 2020. Dette medfører et betydelig avvik på over 1220 årsverk. Ifølge statsregnskapet har antall årsverk i politiet gått ned fra 16 945 i 2018 til 16 667 i 2020, mens det ifølge PODs statistikk har gått opp. Da er enten PODs regnemåte eller statsregnskapet feil.
Statens personalhåndbok definerer årsverk i "PM-2019-13: Definisjon av utførte årsverk". Der kommer det blant annet frem at fravær over en dag skal trekkes fra i utførte årsverk. Ifølge våre opplysninger forholder ikke Politidirektoratet seg til dette. I PODs statistikk fremkommer det årsverk som er i pappaperm, sykemeldte inntil 60 dager og vikarer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: La meg aller først understreke at Politidirektoratets bemanningsstatistikk på politiet.no gir riktig informasjon om bemanningsutviklingen i politiet.

Politidirektoratet legger i likhet med Statistisk sentralbyrå (SSB) avtalte årsverk til grunn i sin årsverksstatistikk. Denne beregningsmetoden gir det beste grunnlaget for ressursstyring, blant annet når det gjelder å planlegge bemanning i forhold til budsjett. Det er også denne metoden som ligger til grunn for alle statlige virksomheter ved innrapportering til NAV, SSB og Statens pensjonskasse gjennom a-ordningen. Jeg mener at politiet må forholde seg til dette.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv PM-2019-13 Definisjon av utførte årsverk, som representanten viser til i bakgrunnen for spørsmålet, defineres utførte årsverk i staten. Dette er et nyttig mål for å kunne sammenlikne ressursinnsats på tvers av statlige virksomheter. Det er også denne definisjonen som brukes for statsregnskapet.no.

Representanten viser til statsregnskapet.nos årsverkstall for politiet i 2018 og 2020. Disse tallene er ikke sammenliknbare, fordi statsregnskapet.no gikk over fra å bruke avtalte til å bruke utførte årsverk etter at KMDs rundskriv kom i 2019.

Videre viser representanten til bemanningstall i 2020 på politiet.no, som inkluderer årsverkstall i PST. Fordi PST ikke er underlagt Politidirektoratet, inngår ikke disse årsverkene i tallgrunnlaget for statsregnskapet.no.