Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2834 (2020-2021)
Innlevert: 15.08.2021
Sendt: 19.08.2021
Svart på: 30.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Mener statsråden at det er rimelig at røde kors og andre frivillige som redder liv må betale avgift til staten for kjøp av beredskapskjøretøy?

Grunngiving

Undertegnede har flere ganger tidligere tatt opp problematikken ved at staten tar inn avgifter på produkter som benyttes av nødetater. F.eks. så krevde staten inn alkoholavgift på håndsprit produsert til nødetater og skatteetaten overprøvde ofte brannvesenets faglige vurdering og behov og påla helt normale brannbiler og mannskapsbiler full avgift fordi de ikke ble regnet som brannbil nok av skatteetaten.
Nå viser det seg at også røde kors må betale full avgift på deres biler, selv om de benyttes i frivillig arbeid. For de aller fleste av oss er det ikke rimelig eller rettferdig at frivillige organisasjoner som f.eks. røde kors må betale mva. og avgifter på biler som benyttes i redning og til humanitære forhold.
I andre sammenhenger så avgiftsbelegger man det man ønsker mindre av, ikke mer av, og legger man en slik logikk til grunn så burde ikke røde kors sine biler ha avgift i det hele tatt.
Gjennomsnittsalderen for biler i røde kors er 11 år og røde kors i Agder har biler som har kjørt opp mot 400 000 km!
Undertegnede møtte nylig representant fra Røde kors som opplyser at de på grunn av bilavgiftene blir «tvunget» til å kjøpe biler som beredskapsmessig sett er dårligere enn de de hadde ønsket. Med andre ord så tvinger norske bilavgifter røde kors fra å ha en optimal utstyrspark, og det er sannsynlig at det å avgiftsbelegge røde kors sine biler gir en dårligere beredskap.
Røde kors oppgir selv at det vil koste staten om lag 10 millioner kr årlig å fjerne avgiftene på deres biler noe som er et ganske beskjedent beløp sett opp mot den beredskapsmessige gevinsten det er å få nye moderne kjøretøy.
Undertegnede er klar over at dette er et naturlig spørsmål i statsbudsjettet men ønsker å vite statsrådens prinsipielle holdning til spørsmålet om avgiftsfritak for beredskapsbiler og om han mener det er riktig at staten «skor seg» på frivillig arbeid. Jeg vil oppfordre statsråden til å lese følgende nyhetsartikkel fra lokalavisen i Søgne og Songdalen i Kristiansand kommune:
http://n247.no/?nyhet=14712&tittel=-_Ikke_riktig_at_staten_skor_seg_paa_frivillig_arbeid

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Den frivillige redningstjenesten utgjør en viktig del av beredskapen i Norge. Det offentlige støtter denne virksomheten økonomisk gjennom flere ordninger.

Jeg oppfatter representantens referanse til «avgift til staten for kjøp av beredskapskjøretøy» som en henvisning til både merverdiavgiften og engangsavgiften.

Merverdiavgiften er ment som en generell avgift på innenlandsk forbruk. I utgangspunktet skal det betales merverdiavgift på all innenlandsk omsetning av varer og tjenester, med mindre det er gjort særskilt unntak. Siden merverdiavgiften er en generell forbruksavgift, bør det vises varsomhet med å innføre fritak som ikke kan begrunnes ut fra hensyn som ligger innenfor avgiften selv. Generelt vil det være mer hensiktsmessig å støtte formål som ligger utenfor merverdiavgiften gjennom direkte støtteordninger.

Det er etablert en egen momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Ordningen, som ble innført i 2010, har som formål å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kulturdepartementet. Majoriteten av midlene fordeles til lokale foreninger. Tilskuddene fordeles innenfor den gitte bevilgningen for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke dekker alle innkomne krav, avkortes de innvilgede søknadene prosentvist likt. I 2020 fikk i overkant av 22 000 frivillige lag og organisasjoner utbetalt momskompensasjon med til sammen 1,684 milliarder kroner.

Frivillige organisasjoner i redningstjenesten, herunder hjelpekorpsene til Røde Kors, vil etter denne ordningen være berettiget til kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av beredskapsbiler og annet utstyr. De vil derfor, avhengig av eventuell avkortningen det aktuelle året, kompenseres merverdiavgiftsbelastningen ved anskaffelsene.

Engangsavgiften skal, i tillegg til å skaffe staten inntekter, stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Miljøinnretningen av avgiften viser seg blant annet gjennom CO2-komponenten i avgiften, som favoriserer biler med lave utslipp, og ved at elbiler er fritatt for avgift. Et effektivt og robust avgiftssystem bør generelt ha færrest mulig unntak og særordninger. På samme måte som under merverdiavgiften, bør kompensasjoner for uønskede og urimelige utslag av engangsavgiften fortrinnsvis skje over budsjettets utgiftsside.

Under Justis- og beredskapsdepartementet er det etablert en egen tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i redningstjenesten. For 2021 er det satt av 58,6 millioner kroner til ordningen. Formålet med ordningen er å inspirere frivillige organisasjoner til innsats i redningstjenesten gjennom tilskudd til kurs og kompetanseutvikling, utstyr, drift av organisasjonene mv. Henvisningen til utstyr må forstås som en henvising til alle kostander ved anskaffelsene, herunder engangsavgift og andre avgifter som måtte påløpe.