Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2229 (2018-2019)
Innlevert: 02.09.2019
Sendt: 02.09.2019
Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Kan statsråden forsikre eierne av de 5 museumsjernbanene som omfattes av jernbanesektorens landsverneplan, en finansiering på minst samme nivå som i dag?

Grunngiving

I brev av 15.08.2019 til museumsjernbanene som er omfatta av jernbanesektorens landsverneplan, har BaneNor meldt om at tilskuddsordninga til private baner eller objekter/materiell i privat eie er under vurdering og at ordninga kan opphøre fra 2020. Eierne er bekymret for om konsekvensene for de 5 banene som er med i ordninga er utredet, og om dette utspillet er forankra i Samferdselsdepartementet og hvordan dette samsvarer med formuleringene i Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, kap. 3.6 Jernbanens historie bevares.
Situasjonen er at BaneNor har vært en pådriver og samarbeidspartner i arbeidet med å bevare museumsjernbanene, og tilskuddsordninga deres har vært helt avgjørende. BaneNor har dekt inntil 50 % av utgiftene til vedlikehold og drift av banenes infrastruktur. De øvrige kostnadene er dekt av frivillig innsats og midler gjennom de offentlige museene. Tas tilskudda bort betyr det slutten for de 5 museumsbanene. Det vil medføre oppsigelser av banemannskap, og det er derfor viktig at spørsmålet om å opprettholde tilskuddsordninga får ei rask avklaring.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: grunngjevinga for spørsmålet syner representanten til eit brev som vart sendt frå Bane NOR 15. august i år til noverande mottakarar av tilskot og fleire andre interessentar. Bakgrunnen for dette var at Bane NOR ønsker å gå systematisk gjennom sin kulturminneportefølje, inkludert museumsbanane, for å gjere ei heilskapleg vurdering av korleis dei bruker tilgjengelege midlar. Ifølgje Bane NOR er målet er å styrke kulturminna som føretaket har ansvaret for.Når det gjeld tidspunktet for når den eksisterande tilskotsordninga kan koma til å bli endra, vil dette ikkje vere aktuelt før det er funne tilfredsstillande alternativ for korleis jernbanekulturminna skal ivaretakast i tråd med dei forpliktingar og planar som gjeld, og som for så vidt er under utarbeiding. Departementet er i dialog med Jernbanedirektoratet om dette, og Bane NOR sendte 2. september eit nytt brev til mottakarane av brevet frå 15. august, der føretaket skriv at det er naudsynt å bruke meir tid på denne vurderinga enn brevet frå 15. august gav uttrykk for. Av det nye brevet går det fram at noverande tilskotsordning vil bli halde oppe og administrert av Bane NOR i 2020.

Utover at dette tilskotet vil ligge fast også i 2020, må eg kome attende når vi har kome lenger i denne dialogen.