Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2209 (2018-2019)
Innlevert: 29.08.2019
Sendt: 30.08.2019
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Svart på: 06.09.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Hvor mange barn er det som ikke får barnehageplass ved fylte ett år, og som må vente på grunn av barnehageopptak og telletidspunkt, hva er estimert kostnad for løpende opptak eller for eksempel to barnehageopptak i året, og hvor er barrieren er for kommunene for å få det til?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det vises til spørsmål fra representanten Marit Knutsdatter Strand til kommunal- og moderniseringsministeren som hører inn under kunnskaps- og integreringsministerens ansvarsområde.

I dag har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august rett til barnehageplass fra august samme år som barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Alle landets kommuner oppfylte retten til plass i 2018. Dette innebærer at alle barn som fylte ett år senest 31. august fikk plass i løpet av august, mens barn født i september, oktober og november fikk plass fra måneden de fylte ett år.

Kommunene rapporterer inn antall barn på venteliste i den enkelte kommune til Utdanningsdirektoratet. Her føres antall barn som har søkt og ønsket barnehageplass i kommunen 15. desember, men ikke har fått en slik plass. Alle barn som har søkt plass i kommunen rapporteres uavhengig av bostedskommune. Barn som har barnehageplass, men ønsker å skifte barnehage innenfor kommunen registreres ikke. Dette betyr at de som er registrert på venteliste for en barnehage enten ikke har rett til plass grunnet barnets alder, at foreldrene har søkt etter fristen for hovedopptaket eller at barnet bor i en annen kommune enn den det er søkt plass i. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det var henholdsvis 1225 ettåringer med rett til plass og 383 ettåringer uten rett til plass som sto på venteliste til en barnehageplass ved utgangen av 2018. Den nasjonale statistikken sier imidlertid ikke noe om når barna på venteliste er født og hvor lenge de har ventet på plass.

Dersom regelverket endres slik at alle barn som er født mellom januar-juni og i desember får rett til plass fra måneden de fyller ett år samtidig som dagens rettighetsbestemmelser for barn født resten av året beholdes, anslår Kunnskapsdepartementet at 24 500 barn vil ha behov for en barnehageplass fra måneden de fyller ett år. Dette anslaget forutsetter at andelen av barna i denne gruppen som vil etterspørre en barnehageplass er samme som den anslåtte andelen blant ettåringer som i dag har rett til plass. Kunnskapsdepartementet har tidligere anslått kostnaden ved en slik rettighetsutvidelse til om lag 5,7 mrd. kroner.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at to barnehageopptak skal forstås som at alle barn som fyller ett år innen utgangen av februar skal ha rett til plass fra februar, samtidig som dagens rettighetsbestemmelse for barn født resten av året beholdes. Kunnskapsdepartementet har tidligere anslått kostnaden ved en slik rettighetsutvidelse til om lag 2 mrd. kroner.

I disse beregningene er det tatt høyde for at flere barn i barnehage vil medføre en reduksjon i utgiftene til kontantstøtte. Det er videre tatt hensyn til tapte inntekter for kommunene og barnehagene i form av lavere foreldrebetaling fordi barnehagene må holde av plass fra begynnelsen av barnehageåret, men ikke vil motta foreldrebetaling for plassen før måneden barnet begynner i barnehagen. Kunnskapsdepartementet understreker at det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene.

Utdanningsdirektoratet oppgir at de fleste kommuner i dag har en variant av supplerende opptak. Departementet anslår derfor at det i de fleste kommuner ikke vil være vesentlige administrative kostnader knyttet til utvidelse av dagens rettighetsbestemmelser.