Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2084 (2018-2019)
Innlevert: 12.08.2019
Sendt: 13.08.2019
Svart på: 20.08.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Har statsråden undersøkt problemstillingen og mener statsråden at det er behov for presiseringer i aktuelle lover og forskrifter?

Grunngiving

Det er blitt gitt tilbakemeldinger om at underleverandører ikke vil eller kan utlevere dokumenter med personopplysninger om egne ansatte, med henvisning til at utlevering er ulovlig etter de nye personvernreglene.
Datatilsynet, i svarbrev til KPMG 7.2.19, skriver om underleverandørenes opplysningsplikt at «det kunne vært gitt mer presise regler» og videre avslutter med konklusjonen «slik reglene er nå blir det på sett og vis opp til oppdragsgiver/hovedleverandør å vurdere og ta stilling til (etter omstendighetene) vanskelige spørsmål knyttet til nødvendighet, forholdsmessighet, dataminimalitet, åpenhet mv.».
Statsrådens avslutter sitt svar 14.12.18 med: "Departementet har registrert at det fra enkelte hold stilles spørsmål om den nye personopplysningsloven kan være til hinder for å overlevere enkelte av de opplysningene det kan være aktuelt å formidle i forbindelse med utøvelse av påseplikten og innsynsretten. Departementet er i ferd med å undersøke denne problemstillingen."

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Som nevnt i mitt svar til Stortinget 14. desember 2018 er departementet klar over problemstillingen; om den nye personopplysningsloven kan være til hinder for å overlevere enkelte av de opplysningene det kan være aktuelt å formidle i forbindelse med utøvelse av påseplikten og innsynsretten.

Departementet ser at det kan være nødvendig med presiseringer i regelverket for å sikre at hovedleverandør kan gjennomføre plikten til å påse at underleverandører etterlever allmenngjøringsforskriftene og tydeliggjøre hvilken informasjon underleverandører skal utlevere.

Departementet er nå i gang med å vurdere hvordan eventuelle regelverksendringer kan utformes og tar sikte på å sende et forslag til endringer på alminnelig høring i løpet av høsten.