Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1914 (2018-2019)
Innlevert: 20.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Svart på: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvordan vil justisministeren følge opp lovbrudd knyttet til dyrs velferd?

Grunngiving

Onsdag 19. juni avdekket NRK Brennpunkt alvorlige brudd på dyrevelferdsloven med regelrett grov og straffbar vold mot dyra ved flere svinefarmer. Saken er svært alvorlig både for dyra det gjelder, norsk kjøttproduksjon sitt rykte og for dyrevelferden generelt.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Regjeringen vil forsterke satsingen på god dyrevelferd, herunder gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Dette er slått fast i Granavolden-plattformen. Mishandling av dyr skal tas på alvor, og grov kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.I kjølvannet av det som først var et pilotprosjekt i Trøndelag, samarbeider flere politidistrikter nå systematisk med Mattilsynet om bekjempelse av kriminalitet mot dyr.

Mattilsynet har fagkompetanse på dyrevelferd, og politiets dyrekrimgrupper har tett dialog med Mattilsynet for avklaring av faglige spørsmål. Dyrekrimgruppene kan også bistå Mattilsynet i vurderingen av hvilke saker som skal anmeldes ut fra bevissituasjonen. I saker som anmeldes av andre, kan dyrekrimgruppene kontakte Mattilsynet for hjelp med veterinærfaglige vurderinger.Evalueringsrapporten fra pilotprosjektet i Trøndelag viser at arbeidet med å bekjempe dyrevelferdskriminalitet er betydelig forbedret. Ved å organisere arbeidet i egen dyrekrimgruppe med dedikerte personer, legger man til rette for å bygge kompetanse på området, ha faste kontaktpunkter, anvende ressursene mer effektivt og få en bedre håndtering av den enkelte sak. Dette vil igjen bidra til å korte ned saksbehandlingstiden og å få større oppklaringsprosent.Dyrevelferd er viktig i seg selv, men det er også viktig å være oppmerksom på at noen av de personene som mishandler eller vanskjøtter dyr, også kan utøve annen kriminalitet, for eksempel vold mot personer. Gjennom å gripe inn mot dyrevelferdskriminalitet, vil derfor politiet også kunne forebygge annen alvorlig kriminalitet.