Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:974 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 31.03.2009
Svart på: 16.04.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden vurdere andre modeller for tilgjengeliggjøring av materiale på nett fra Nasjonalbibliotekets samlinger, som på en bedre måte ivaretar allmenn tilgjengelighet enn hva som tidligere er opplyst?

Grunngiving

Undertegnede viser til pressemelding på Kultur- og kirkedepartementets nettsider datert 17. mars d.å. vedr. tilgjengeliggjøring av materiale på nett fra Nasjonalbibliotekets samlinger.
Iflg. pressemeldingen vil materialet tilgjengeliggjøres på Nasjonalbibliotekets nettsider slik at det kan leses på skjerm, men er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Materialet vil være direkte søkbart via søkemotorer, men kun tilgjengelig for internettbrukere med norske IP-adresser.
Etter undertegnedes mening er ett av hovedpoengene med å digitalisere verkene i Nasjonalbibliotekets samlinger at verkene blir mest mulig tilgjengelig for flest mulig – ikke at det legges en rekke begrensninger på dem.
For eksempel er det poeng å legge til rette for at materialet kan leses både på en pc uten nettilgang eller på annen leseplattform, eller at interesserte med utenlandske IP-adresser kan lese materialet, noe modellen skissert i pressemeldingen ikke legger opp til.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nasjonalbiblioteket digitaliserer systematisk hele sin samling for bevaring. Digitalisering av samlingene og tilgjengeliggjøring av dette materialet må følge åndsverklovens bestemmelser. Gjennom NBDigital legges alle bøker som er falt i det fri løpende ut i fulltekst. For øyeblikket kan i underkant av 3000 bøker leses på skjermen via Internett. Det arbeides nå med å etablere løsninger for at brukeren skal kunne laste ned pdf-filer av slike verk. Pdf-filene vil genereres når brukeren ber om det, og de skal kunne lastes ned direkte til egen maskin og vil være egnet for utskrift. Tilgangen til dette materialet er ikke begrenset til norske IP-adresser.

Opphavsmann har etter åndsverkloven enerett til å fremstille eksemplar av verket og spre det for allmennheten i 70 år etter utløpet av hans dødsår. Det vil si at all bruk av slikt vernet materiale må klareres med opphavsmann og betales vederlag for. Det er ønskelig å gjøre flest mulig av de bøkene Nasjonalbiblioteket digitaliserer, som ikke har falt i det fri, tilgjengelige i fulltekst. Med bakgrunn i Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt ”Nordområdene”, satte Kultur- og kirkedepartementet ned en arbeidsgruppe som har som mandat å vurdere kriterier for kompensasjon for bruk av vernet digitalt materiale ved Nasjonalbiblioteket på nettet. Prosjektet har fått navnet Bokhylla.no. Med grunnlag i anbefalingene fra arbeidsgruppen, er forhandlinger om tilgjengeliggjøring av vernet materiale nå i gang mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket. De verkene som forhandlingene omfatter, vil kunne leses på skjerm via Internett, men ikke lastes ned og skrives ut. Dette er en forutsetning fra rettighetshavernes side. Vederlaget som fremforhandles vil kun omfatte verk som ikke har falt i det fri.

I prosjektet Bokhylla.no ønsker man å digitalisere og gjøre tilgjengelig bøker utgitt i Norge i 1790-årene, 1890-årene og 1990-årene. Tilgangen vil være gratis for brukerne. Deler av materialet fra 1890-årene og mer eller mindre alt materiale fra 1990-årene er opphavsrettslig beskyttet. Prosjektet omfatter altså både bøker som har falt i det fri og bøker som er vernet av opphavsrett og vil således bli tilgjengelig i forskjellig grad. Verk som har falt i det fri vil være egnet for nedlasting og utskrift og ikke begrenset til norske IP-adresser, mens vernet materiale kun vil være lesbart på skjerm via Internett og knyttet til norske IP-adresser. Til sammen opptil 50.000 verk vil bli tilgjengelige i NBDigital dersom forhandlingene mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket, som nå er i gang, fører frem. Hovedformålet med dette prosjektet er å gjøre litteratur og annet rettighetsbelagt materiale tilgjengelig og gi allmennheten innblikk i og kunnskap om mangfoldet i den norske kulturarven. Prosjektet er ment å vare fra 2009 til 2011 og vil evalueres.