Interpellasjon fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2021-2022)
Om viktigheten av at innvandrere får gode norskferdigheter og kompentansen næringslivet etterspør, og hvordan statsråden vil sikre at de gode verktøyene for kompetanseheving som ligger på Kunnskapsdepartementets område, ikke forsvinner eller nedprioriteres i integreringspolitikken
Datert: 01.11.2021
Svart på: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): Barn med innvandrerbakgrunn utgjør under 1/5 av alle barn. Over halvparten av barn i familier med vedvarende lavinntekt er fra denne gruppen. Svak tilknytning til arbeidslivet gjør familier mer utsatt for å leve med lavinntekt. Den største utfordringen for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet er mangelen på formell kompetanse. Det er derfor viktig at innvandrere får gode norskferdigheter og kompetansen næringslivet etterspør. Flere må få mulighet til å ta utdanning i voksen alder. Tidlig innsats og god oppfølging i skole og barnehage er avgjørende. Solberg-regjeringen flyttet derfor ansvaret for integrering til Kunnskapsdepartementet som har ansvar for de viktigste tiltakene for å heve kompetansen.

Hvordan vil statsråden sikre at de gode verktøyene for kompetanseheving som ligger på Kunnskapsdepartementets område, ikke forsvinner eller nedprioriteres i integreringspolitikken?

Les heile debatten