Interpellasjon fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2020-2021)
Om statens rolle som samfunnsutvikler når et område skal utvikles til et godt sted å bo, med henvisning til sammenheng mellom ledighet, levekår, boligsosiale problemer og å kunne eie egen bolig
Datert: 16.09.2020
Svart på: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Utsatte nabolag med dårlige levekår spiller en sentral rolle i å reprodusere forskjeller i samfunnet og gir reduserte muligheter resten av livet for de som vokser opp i slike nabolag. Det å finne en politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet, forebygger fattigdom og gir folk mulighet til å leve de livene de selv ønsker, er avgjørende for hvilken retning utviklingen av nabolagene våre går i. Hvem som bor i et nabolag, henger tett sammen med levekår og dermed inntekt. Ledighetstallene i Søndre Nordstrand lå før koronapandemien på 3,9 prosent, mens i august var ledighetstallet på over 8 prosent. Flere og flere barn og ungdommer vokser opp i familier med dårlig råd og trangboddhet. Nærmiljøreformen har ført til mindre politi i gatene ute der folk bor, og dermed øker utryggheten i bomiljøene. Bydelens utgifter til barnevern øker. Bydelen får ikke prioritert forebyggende arbeid godt nok. Å eie sin egen bolig ses på som vesentlig for å forebygge boligsosiale problemer. Det er vanskeligere å få lån til å kjøpe bolig dersom tilknytningen til arbeidsmarkedet er svak. Tall fra SSB viser at færre vanskeligstilte nå eier egen bolig.

Hva mener statsråden statens rolle som samfunnsutvikler skal være når et område skal utvikles til et godt sted å bo?

Les heile debatten