Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 06.12.2021 Innst. 62 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å oppheve bestemmelsene i film-og videogramlova som pålegger aktører som omsetter videogram i næring å regstrere og merke videogram og betale gebyr for registreringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021