Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

Prop. 213 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang