Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.05.2021 Innst. 610 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i personopplysningsloven og offentleglova. Unntaksregelen for ytrings- og informasjonsfrihet i personopplysningsloven § 3, er endret for å legge til rette for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. Endringen skal også gjøre bestemmelsen enklere å håndheve og praktisere for Datatilsynet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021