Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 27.05.2021 Innst. 611 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i mineralloven. De viktigste endringene er innføring av et generelt kvalifikasjonskrav, et rekkefølgekrav, mulighet for overdragelse av driftskonsesjoner og utvidelse av varslingsfristen for undersøkelsesarbeider. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag. Det ble også vedtatt å be regjeringen om å utarbeide en norsk mineralstrategi, der den norske mineralnæringen ses i sammenheng med EUs arbeid med å sikre tilgang på kritiske mineraler og metaller.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 07.06.2021