Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 11.03.2021 Innst. 294 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. Et enstemmig Stortinget sluttet seg til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.03.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 08.04.2021