Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 25.03.2021 Innst. 323 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova, jf. Prop. 64 L (2020-2021) Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv. og Innst. 323 L (2020-2021). Endringene innebærer i hovedsak endringer i plan- og bygningsloven, særlig regelverket som gjelder for eksisterende byggverk. Videre medfører endringene regler for oppdeling av boenheter til hybler («hyblifisering») i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Det er også vedtatt en endring i matrikkellova som presiserer muligheten for direkte dialog med eier eller annen rettighetshaver til eiendom om opplysninger som er registrert i matrikkelen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.03.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 27.04.2021