Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 07.12.2020 Innst. 154 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks-og matdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen, men med følgende endringer : Kap. 2421 post 52 Låneordning for pakkereisearrangører –tapsavsetning reduseres med ytterligere 15 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag, kap. 2421 post 73 Tilskuddsordning for pakkereisearrangører økes med 60 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag og kap. 2421 post 91 Låneordning for pakkereisearrangører –lån reduseres med ytterligere 30 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020