Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 25.03.2021 Innst. 321 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Loven, som regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, ble enstemmig vedtatt. Loven gjennomfører i norsk rett europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærståande rettar og multiterrotoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden ("direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning").

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.03.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 27.04.2021