Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 01.12.2020 Innst. 130 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt midlertidige regler i kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven. Lovbestemmelsene skal på ulike måter bidra til at kriminalomsorgen kan gjennomføre straff på en forsvarlig måte i situasjonen med covid-19. Bestemmelsene i kapittel 3 A trer i kraft straks og oppheves 1. juni 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 14.12.2020