Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU)

Prop. 92 LS (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang