Nordisk samarbeid

Meld. St. 23 (2019-2020), Innst. 387 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 17.06.2020 Innst. 387 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 17.06.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 22.10.2020