Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 329 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Sivilombudsmannens årsmelding for 2019. Komiteen har understreket den særlig viktige funksjonen ombudsmannen har for den enkelte borger og samfunnet som helhet. Komiteen merker seg at hovedtemaene i meldingen er saker på miljørettens område, offentlig ansattes ytringsfrihet, tvangsmedisinering og robotvedtak i offentlig forvaltning. Komiteen viser også til saker der ombudsmannen har konkludert med at Norges menneskerettslige forpliktelser ikke har vært ivaretatt og understreker at dette må føre ikke bare til omgjøring av den enkelte sak, men også endring av praksis. Regjeringen bes vurdere hvordan dette fanges opp i forvaltningen. Komiteen er tilfreds med at det i 2019 har vært en nedgang i saksbehandlingstiden for saker som er avsluttet etter å ha vært tatt opp med forvaltningen, slik at tiden kan utnyttes bedre på saker som krever undersøkelser i forvaltningen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 11.06.2020
   Votert i Stortinget 11.06.2020