Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.

Prop. 53 LS (2019-2020) L-delen, Innst. 198 L (2019-2020), Lovvedtak 55-57 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 19.03.2020 Innst. 198 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet; endringer i skattelovgivningen om midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd og utsatt betaling av formuesskatt, og en ny forskriftshjemmel i sosialtjensteloven om unntak ved allmennfarlig smittsomm sykdom mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtatt

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.03.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.03.2020