Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.12.2019 Innst. 5 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 06.12.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 13.12.2019